Aktualizováno: 20.10.2013

Všeobecné smluvní podmínky

mezi Provozovatelem portálu nase-ambulance.cz a Uživatelem služeb poskytovaných tímto portálem.

Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání všech služeb poskytovaných portálem nase-ambulance.cz (dále také „Portál“ ) . 

Provozovatelem portálu je Ing. Jan Matyášek - IČ: 70606153  (dále také „Provozovatel“).

Uživatelem portálu je libovolný návštěvník veřejné nebo neveřejné části portálu   ( dále  také „Uživatel“) .

Použitím služeb portálu Uživatel souhlasí s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále také „Smluvní ujednání“) a zavazuje se dodržovat všechny podmínky a pravidla v něm uvedené.  V případě porušení Smluvního ujednání kterýmkoliv Uživatelem, může Provozovatel uplatnit opatření obsažená v tomto Smluvním ujednání.

1.       Poskytované  služby Portálem :

1.1.    Služba e-rezervace

a)      veřejná část

-       Vyhledání zdravotnického zařízení (ambulance, lékaře) ( dále také ZZ). V seznamu jsou pouze ta ZZ, která se zveřejněním v katalogu souhlasila.

-       Vytvoření objednávky k vyšetření (návštěvě) pro vybrané zdravotnické zařízení.

-       Provedení storna objednávky prostřednictvím odkazu obdrženého na kontaktní email objednaného uživatele.

b)      neveřejná část - dostupné pouze registrovaným uživatelům

-       Registrace a práva účtu registrovaného uživatele ( zdravotnického zařízení )

-       Nastavení a údržba termínů pro objednávání klientů/pacientů zdravotnických zařízení, poskytování rezervačního kalendáře veřejnosti.

-       Zařazení ZZ do veřejného katalogu zdravotnických zařízení.

-       Poskytování veřejných informací pro Uživatele portálu o svém ZZ ( různé aktuální informace, ordinační hodiny apod. týkající se příslušného ZZ ) .

2.       Registrace Uživatele

Registrace Uživatele prostřednictvím registračního formuláře Portálu  je nutná pro využívání placených služeb Portálu. Při registraci Uživatel také souhlasí se smluvními podmínkami určenými pro konkrétní služby Portálu, které hodlá využívat.

Každý Uživatel, který při registraci poskytuje Provozovateli svoje osobní údaje v souvislosti s využitím služeb na Portále, uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním Uživatelem poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou Provozovatelem použity pouze k evidenci Uživatelů a fakturaci placených služeb. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Registrovaný uživatel souhlasí se zasíláním upozornění a novinek v oblasti poskytovaných služeb Portálem na svoji emailovou adresu, kterou uvedl při své registraci.

 Všechny údaje poskytnuté Uživatelem při registraci musí být správné a pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Uživatel se zavazuje tyto údaje neprodleně aktualizovat, pokud dojde k jejich změně.

3.       Cena za služby, platební podmínky

Veřejná část služby e-rezervace je pacientům poskytována zdarma. Zřízení služby pro příslušné zdravotnické zařízení (dále také registrovaného Uživatele) a využívání nástrojů pro správce je zpoplatněno ročním poplatkem podle rozsahu požadovaných služeb. Cena je smluvní, platí se vždy za sjednané služby na 12 měsíců dopředu  a vychází z aktuálního ceníku služeb platného při registraci Uživatele nebo při obnovení služby na další rok. Faktury ve formátu pdf jsou zasílány na  kontaktní email Uživatele, který Uživatel uvedl při registraci a jejich splatnost je 20 dní.

Pokud Uživatel do 20. dnů vypršení předplatného, neuhradí platbu na další období, pak účet uživatele bude zrušen a uživatel nebude moci nadále služby Portálu využívat.

4.       Omezení odpovědnosti

Provozovatel portálu nenese odpovědnost za obsah publikovaný konkrétním zdravotnickým zařízením prostřednictvím portálu. Publikovaný obsah musí souviset pouze se zdravotnickou činností daného zdravotnického zařízení. Není dovoleno publikovat jakýkoliv obsah, který je v rozporu s platným právním řádem České republiky a zejména s Listinou základních práv a svobod.

Provozovatel nenese odpovědnost za únik citlivých informací v důsledku chybného zadání kontaktního emailu Uživatelem, vyzrazením přístupového hesla neoprávněným osobám nebo v důsledku působení škodlivého software na straně uživatele.

Provozovatel neposkytuje žádné záruky za služby poskytované prostřednictvím Portálu. Provozovatel poskytuje služby „tak jak jsou“ (včetně případných vad) bez záruky odpovědnosti za jakoukoliv škodu způsobenou v souvislosti s používáním Portálu nebo s nemožností použití služeb Portálu pro daný účel. Uživatel nemůže požadovat pro Provozovateli náhradu za žádné škody, včetně následných škod, ušlého zisku, zvláštních , nepřímých, náhodných škod nebo penále .

Provozovatel neodpovídá ani za případné škody nebo následky jakéhokoliv druhu, které by vznikly Uživatelům (klientům/pacientům) registrovaných Uživatelů ( zdravotnických zařízení) v souvislosti s použitím tohoto Portálu (nebo z nemožností jej použít).

Využívání služeb Portálu je pouze na odpovědnosti Uživatele a s tím také Uživatel plně souhlasí.

Portál může odkazovat na webové stránky jiných subjektů, především domovské stránky registrovaných Uživatelů, pokud tento údaj vyplní v registračním formuláři. Provozovatel nesleduje, neschvaluje a neodpovídá za obsah těchto webových stránek jiných subjektů, na které z portálu vede odkaz. Odpovědnost za veškerý obsah a fungování internetových stránek, na které směřují odkazy z Portálu, a za škody vzniklé v souvislosti s jejich využíváním nesou výlučně jejich provozovatelé.

5.       Pravidla používání služeb Portálu

Uživatel se nesmí přihlásit jako jiný Uživatel bez vědomí tohoto Uživatele ani se o to pokoušet.  Uživatel se nesmí svým jednáním pokoušet narušit stabilitu, chod a zabezpečení služeb na Portále. 

Uživatel se nesmí chovat v rozporu s platným právním řádem České republiky.

Pořizování a zpracování dat podléhá zásadám o ochraně osobních údajů, uvedených na Portále.
Provozovatel i všichni Uživatelé musí dodržovat platné zákony na ochranu osobních údajů. Registrovaní uživatelé jsou Správci dat svých klientů (pacientů) a odpovídají za nakládání s těmito údaji podle platných právních předpisů. Pokud vzhledem k povaze a účelu shromažďovaných dat klientů (pacientů) registrovaným Uživatelem jakožto správcem dat vyplývá ze zákona povinnost registrace u úřadu na ochranu osobních údajů je na odpovědnosti Uživatele (správce dat) takto učinit před sběrem dat.

Uživatel nesmí při vyplňování jakýchkoliv údajů na Portále falšovat svoji identitu, vystupovat pod cizím jménem nebo vyplňovat nepravdivé informace.

Uživatel může využívat služby Portálu pouze za účelem, ke kterému jsou určeny.

Uživatele nesmí zneužívat služby portálu k rozesílání nevyžádané pošty.

 Při porušení tohoto Smluvního ujednání ze strany Uživatele, může být ze strany Provozovatele používání služeb Portálu okamžitě omezeno, případně zcela znemožněno, pokud nedojde po upozornění Provozovatele neprodleně k nápravě, nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od odeslání upozornění Provozovatelem na kontaktní email Uživatele (zdravotnického zařízení ).

Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě zablokovat veřejnou část služby, pokud dojde k porušení Smluvních podmínek. Důsledkem tohoto může být okamžitá nemožnost přístupu na rezervační formulář daného ZZ  a tím nemožnost pro neregistrované Uživatele (pacienty) používat rezervační formulář daného ZZ.

Veškerý obsah Portálu nase-ambulance.cz je chráněn zákony o ochraně autorských práv a souvisejícími zákony. Není povoleno jakkoliv kopírovat, upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla na základě obsahu nebo funkcionality tohoto Portálu.

Uživatel použitím Portálu vyjadřujete svůj souhlas s použitím souborů cookie. Bez povoleného použití cookies v nastavení prohlížeče Uživatele, nelze tento rezervační systém využívat. Do souboru cookie se ukládají potřebné informace pro běh této webové aplikace ( např. pro uchovaní stavu procesu rezervace).

6.       Ukončení smluvního vztahu, ukončení využívání služeb Portálu

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb Portálu bez sdělení důvodu Uživateli, přičemž o tomto musí Uživatele informovat minimálně 3 kalendářní měsíce předem. Případný přeplatek bude vrácen Uživateli. Přeplatek bude vypočítán jako Uživatelem zaplacené roční předplatné krát  1/12 krát počet kalendářních měsíců během kterých služba nebyla Uživateli po více jak 1 den v daném měsíci dostupná.

Registrovaný uživatel může kdykoliv požádat o ukončení užívání služeb a zrušení svého účtu na Portále prostřednictvím emailu zaslaného na aktuální kontaktní email Provozovatele. Pokud Uživatel ukončí využívání služeb Portálu před uplynutím doby, na kterou měl používání služeb předplaceno, již zaplacená částka se Uživateli nevrací.

7.       Závěrečná ustanovení

Uživatelé i Provozovatel se zavazují dodržovat následující Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je nedílnou součástí tohoto Smluvního ujednání.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání nebo změnu nebo způsobu užívání libovolné služby poskytované Portálem a to i bez předchozího upozornění. Datum poslední aktualizace Smluvního ujednání je dispozici Uživateli na Portále.

V případě, že dojde ke změně Smluvního ujednání ze strany Provozovatele, se kterou registrovaný Uživatel nesouhlasí, může registrovaný Uživatel používání služeb Portálu ukončit. Požadavek na ukončení vyžívání služeb a zrušení účtu Uživatele  oznámí prokazatelně Provozovateli emailem (s vyžádaným potvrzením o přečtení emailu) na adresu Provozovatele ( uvedené v kontaktech na Portále) nejpozději do 30 dnů po změně. V tomto případě má uživatel nárok na vrácení poměrné částky (přeplatku) z předplacené částky za období po které Portál již nemohl využívat . Přeplatek bude vypočítán jako 1/12 Uživatelem zaplacené ročního předplatného krát počet kalendářních měsíců během kterých služba nebyla Uživateli po více jak 1 den v daném měsíci dostupná za původně sjednaných podmínek. Pokud registrovaný Uživatel požadavek na ukončení požívání služeb Portálu a zrušení svého účtu prokazatelně nezašle Provozovateli portálu do 30 dnů od změny Smluvního ujednání,  znamená to, že s aktuálním zněním Smluvního ujednání souhlasí.

Uživatel bere na vědomí, že veškeré uložené informace v Portále pod účtem Uživatele jsou po zrušení účtu Uživatele vymazány a nelze je poté z Portálu získat.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Každý Uživatel, který při registraci poskytuje Provozovateli svoje osobní údaje v souvislosti s využitím služeb  Portálu, uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním Uživatelem poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté údaje mohou být Provozovatelem Portálu použity pouze k evidenci Uživatelů a fakturaci placených služeb. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Registrovaný uživatel souhlasí se zasíláním upozornění a novinek v oblasti poskytovaných služeb Portálem na svoji emailovou adresu, kterou uvedl při své registraci.

 Všechny údaje poskytnuté Uživatelem při registraci musí být správné a pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Uživatel se zavazuje tyto údaje neprodleně aktualizovat, pokud dojde k jejich změně.

Používáním tohoto rezervačního systému zdravotnické zařízení souhlasí, že je správcem dat pořízených v rezervačním systému svými pacienty a pracovníky a nese odpovědnost za nakládání s osobními údaji objednávaných pacientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté pacientem mohou být použity pouze za účelem evidence objednávek a ke zpracování zdravotní dokumentace zdravotnickým zařízením. Povinností správce je ochrana přístupových hesel do systému před zneužitím nepovolanými osobami.

V případě sběru osobních údajů je zodpovědností správce registrovat se u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mu tato povinnost vzhledem k charakteru a účelu shromažďovaných dat ze zákona vyplývá.

Provozovatel systému, jakožto správcem pověřený zpracovatel osobních údajů, se zavazuje chránit obdržená data a neposkytne je třetí osobě. Povinností provozovatele je  nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Uživatel je povinen chránit svá přístupová jména a hesla k poskytovaným službám a chránit je před zneužitím třetí stranou.

Při zadávání hesel a osobních údajů do systému je zodpovědností každého uživatele použití dostatečné ochrany před škodlivým softwarem (např. použitím aktualizovaného antivirového programu) na svém počítači (příp. mobilním zařízení apod.), aby se snížilo riziko zneužití těchto informací.

Uživatelé systému souhlasí s použitím souborů cookies . Do těchto souborů na straně uživatele jsou ukládána rezervačním systémem šifrovaná data nutná pro běh webové aplikace.